Praktijk Dr. M.L. Boshuisen

Kwaliteitsstatuut

Kaarsjes

Wat is het kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele patiënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren. Het kwaliteitsstatuut maakt daarbij onderscheid tussen vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en beroepsbeoefenaren in instellingen.

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.


Waarom een kwaliteitsstatuut

    Het kwaliteitsstatuut heeft de volgende doelen:
  • De patiënt weet waar hij/zij aan toe is als het gaat om zijn/haar behandeling
  • De samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn zorgvuldig beschreven
  • Er is meer inzicht in de kwaliteit van zorg van de aanbieder voor financiers en toetsende instanties


Het kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u hier ophalen.

Boterkaars
© ML Boshuisen