Praktijk Dr M.L. Boshuisen

Privacy

Boom

Medisch beroepsgeheim

Als medisch specialist (psychiater) ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat ik zonder uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming geen gegevens over u of over uw behandeling aan anderen zal verstrekken.


Bericht huisarts/verwijzer

Wanneer u bij mij in behandeling komt en de kosten via de zorgverzekering wilt declareren is een verwijzing door de huisarts (of andere medisch specialist) noodzakelijk. Bij een zorgvuldige behandeling hoort een regelmatige (in ieder geval jaarlijkse) berichtgeving aan deze verwijzer (en/of de huisarts). Ik ga er vanuit dat u akkoord gaat met deze berichtgeving over het verloop van de behandeling. De berichtgeving zal zoveel mogelijk in overleg met u plaatsvinden en u kunt uiteraard een afschrift vragen van de correspondentie.
Wanneer u niet akkoord gaat met berichtgeving naar de verwijzer hoor ik dit graag van u.Informatie zorgverzekeraar

Indien u de kosten van de behandeling wilt laten vergoeden door de zorgverzekeraar dient op de factuur administratieve informatie te worden gegeven over de diagnose, de ingestelde behandeling en tijd die gebruikt is. Er wordt nooit informatie over de inhoud van de behandeling gedeeld.
Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van diagnose informatie op de factuur, kunt u samen met mij een privacyverklaring invullen. Deze verklaring stuurt u met de uiteindelijke factuur, waarop dan enkel een totaalbedrag van de behandelDBC wordt vermeld, naar uw zorgverzekeraar.Privacyverklaring

Vanwege de privacygevoeligheid van een diagnose van een patiënt in de GGZ, heeft de NZa in haar regels de mogelijkheid opgenomen af te wijken van de plicht tot het opnemen van (indirecte) diagnose-informatie op declaraties.
Met deze uitzonderingsmogelijkheid kunnen zorgaanbieder en patiënt (middels een privacyverklaring) afspreken dat er geen diagnose-informatie of tot diagnose herleidbare informatie op de declaratie aan de zorgverzekeraar vermeld komt te staan.
De controlerende taak van de zorgverzekeraar zal in sommige gevallen prevaleren boven een privacyverklaring, maar de zorgverzekeraar dient hierin voorzichtig te werk te gaan.
Zo mag de zorgverzekeraar bij een zogenaamde materiële controle, onder strikte (procedurele) voorwaarden, wel diagnose-informatie inzien. Met een materiële controle wordt vastgesteld of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd, dan wel aangewezen is.
Bij een formele controle mag de zorgverzekeraar geen diagnose-informatie van de betreffende zorgcliënt inzien. Een formele controle is een onderzoek waarbij gecontroleerd wordt of de in rekening gebrachte prestatie onder het verzekerde pakket valt. Dit geldt ook indien de formele controle onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar wordt uitgevoerd.
Kortom, zorgverzekeraars dienen zorgvuldig om te gaan met het opvragen van diagnose-informatie bij een GGZ zorgcliënt met een privacyverklaring. Vertrouwelijkheid en geheimhouding blijven van groot belang bij de behandeling van psychische klachten.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het invullen van een privacyverklaring hoor ik dit graag van u.

Boterkaars
© ML Boshuisen