Praktijk Dr M.L. Boshuisen

Psychiatrische diagnostiek en behandeling

Draad

Verloop

De psychiatrische behandeling start met een intakegesprek. Vanuit de informatie van dit intakegesprek maken we gezamenlijk een op uw problematiek toegespitst behandelplan. Ook bespreken we welke informatie naar de verwijzer gaat.
De verdere behandeling bestaat vaak uit een combinatie van medicatie en gesprekken, maar dit is uiteraard ook sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. De duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken verschillen van persoon tot persoon.Medicatieconsult

U kunt ook verwezen worden voor advies omtrent psychofarmaca gebruik. De duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken verschillen van persoon tot persoon.Kosten en verwijzing

Ik werk contractvrij en heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van de behandeling (of na een jaar behandeling wanneer de DBC verlengd wordt) een rekening ontvangt. Als u een restitutiepolis hebt krijgt u over het algemeen 100% van deze rekening vergoed. U kunt de specifieke voorwaarden navragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor vergoeding via de zorgverzekering moet er een verwijsbrief zijn van uw huisarts, een bedrijfsarts of andere medisch specialist. Er geldt in Nederland voor alle medisch specialistische zorg een verplicht eigen risico, in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit eigen risico al hebt verbruikt met andere zorgkosten (medisch specialistisch onderzoek, behandeling of medicatie) dan wordt dit uiteraard niet nogmaals in rekening gebracht door uw zorgverzekering. Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.
De meeste behandelingen die ik lever vallen onder de specialistische GGZ. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen (dit valt dan onder coaching), of gebruik te maken van andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld een werkgever) die coaching vergoeden.e-Health

Wat digitale toepassingen in de zorg betreft maak ik naast de gebruikelijke face-to-face gesprekken op indicatie ook gebruik van e-mail, chat en beeldbellen.Effectmeting

In het kader van meer transparantie ten aanzien van de effectiviteit van psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen vraagt de zorgverzekeraar om routinematig de uitkomsten te meten (Routine Outcome Monitoring of ROM). Naast deze eis van de zorgverzekeraar is mijn ervaring dat op bepaalde momenten invullen van vragenlijsten ook een toegevoegde waarde kan hebben in de behandeling. Ik verzoek mensen die bij mij in behandeling komen dan ook om aan het begin en in ieder geval aan het eind (of na een jaar als de DBC verlengd wordt) vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden enkel gebruikt voor uw behandeling, en zijn niet ter inzage voor uw zorgverzekeraar.
Als vrijgevestigd psychiater en behandelaar in de specialistische GGZ heb ik een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). De ROM gegevens die in opdracht van de minister van VWS anoniem moeten worden verstuurd naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG) lever ik conform protocol anoniem aan.
Meer informatie over deze afspraken kunt u vinden op de website van de SVR.

Indien een privacy verklaring is ingevuld worden de ROM gegevens in het geheel niet (dus ook niet geanonimiseerd) verstuurd naar SBG.
Voor meer informatie omtrent privacy verwijs ik u naar de betreffende pagina.

Raam
© ML Boshuisen